National Champion European Business Awards 2014/15

National Champion European Business Awards 

The European Business Awards z siedzibą w Londynie po raz 8. wybiera i nagra­dza naj­lep­sze firmy z całej Unii Europejskiej. Pod ocenę bra­nych jest wiele kry­te­riów dzia­łal­no­ści przed­się­biorstw: gospodarcze oraz oko­ło­biz­ne­sowe, a także rela­cje z pra­cow­ni­kami, klien­tami, oto­cze­niem. Ocenia się także inno­wa­cyj­ność, odpo­wie­dzial­ność, style zarzą­dza­nia, dzia­łal­ność prospołeczną.

Jest to jeden z naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej pre­sti­żowych kon­kursów w Europie. Kapituła wybiera kandydatów samodzielnie. Następnym eta­pem jest wybór z wybra­nych. Są to Championi Narodowi.

W tym roku uczestniczyło w konkursie ponad 24 000 firm z 33 kra­jów.

 

Znaleźliśmy się w gronie National Champions, z czego jesteśmy bardzo dumni.European Business Awards

Będziemy repre­zen­towali Polskę w następ­nej run­dzie, która wyłoni najlepsze firmy w Europie.

uropean Business Awards z siedzibą w Londynie po raz 8. wybiera i nagra­dza naj­lep­sze firmy z całej Unii Europejskiej. Pod ocenę bra­nych jest wiele kry­te­riów dzia­łal­no­ści przed­się­biorstw: gospodarcze oraz oko­ło­biz­ne­sowe, a także rela­cje z pra­cow­ni­kami, klien­tami, oto­cze­niem. Ocenia się także inno­wa­cyj­ność, odpo­wie­dzial­ność, style zarzą­dza­nia, dzia­łal­ność prospołeczną.

Jest to jeden z naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej pre­sti­żowych kon­kursów w Europie. Kapituła wybiera kandydatów samodzielnie. Następnym eta­pem jest wybór z wybra­nych. Są to Championi Narodowi.

W tym roku uczestniczyło w konkursie ponad 24 000 firm z 33 kra­jów.
Znaleźliśmy się w gronie National Champions, z czego jesteśmy bardzo dumni. Będziemy repre­zen­towali Polskę w następ­nej run­dzie, która wyłoni najlepsze firmy w Europie.

Kurtiak & Ley Publishing House has been selected as a National Champion representing Poland in the 2014/15 European Business Awards. We competed with the best businesses in Poland to win the accolade of representing our country in The RSM Entrepreneur of the Year Award.

The European Business Awards is an independent Awards programme, sponsored by RSM International, designed to recognise and promote excellence, best practice and innovation in the European business community; connects the best in European business, across borders, business size and sector; celebrates excellence, innovation, entrepreneurship and best practice among business.