Prezent biznesowy

„Bibliofilskie klejnoty”

(Newsweek, 24.08.2003)

Prezent biznesowy, czyli w jaki sposób najłatwiej zdobyć nowych klientów?

Co zrobił The Hongkong & Shanghai Banking Corporation wchodząc na polski rynek?

Jak najskuteczniej wzmocnić lojalność istniejących klientów?

Czym zaskoczyła odbiorców znana w Polsce sieć telefonii komórkowej?

Co zrobić by odpowiednio uświetnić istotne wydarzenia, rocznice, zyskać przychylność ważnych osób?

Jak poradziło sobie z tym jedno z ważniejszych przedsiębiorstw w kraju?

Prezent biznesowy: Aforyzmy o książce (Arcus)da Vinci Leonardo - Bajki i pomysłyLeonardo da Vinci - Fraszki i przysłowia (Becton, Dickinson)Gräf Marion - Liebodrom (Mundtot Kevin Patrick)Św. Jan Boży - Listy (Zakon Bonifratrów w Łodzi)Św. Jan od Krzyża - Listy (Zarząd PLL LOT)Św. Jan od Krzyża - Rady i wskazówki (PLL LOT)Platon - Uczta (Polska Rada Biznesu)Poświatowska Halina - Ogień zielonych księżyców (Piotr Dybowski)Śnieżko Aleksander - Wilno zaprasza na Bal - ABS NaterkiŚpiewnik kolęd (Centertel Idea)Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Ernst & Young)Opisy biesiad (Linde Gaz)HSBC - Krótka historiaSeneka - Myśli

Fir­my te, za­pew­nia­jąc so­bie luk­su­so­we i in­te­lek­tu­al­ne pre­zen­ty zy­sku­ją po­dziw i wdzięcz­ność od­bior­ców. Do­dat­ko­wo po­przez udział w am­bit­nym i pre­sti­żo­wym przed­się­wzię­ciu wy­daw­ni­czym kreu­ją swój wi­ze­ru­nek jako or­ga­ni­za­cji ak­tyw­nie uczest­ni­czą­cych w istot­nych zda­rze­niach ar­ty­stycz­nych i kul­tu­ral­nych.

Po­nad­to są one wpi­sy­wa­ne jako współ­wy­daw­cy do mię­dzy­na­ro­do­we­go re­je­stru ISBN i fi­gu­ru­ją w wie­lu ka­ta­lo­gach in­for­ma­cyj­nych, po­świad­cza­jąc swo­je miej­sce w świa­to­wym dzie­dzic­twie kul­tu­ro­wym. Naj­bar­dziej pre­sti­żo­we pre­zen­ty dla Jana Paw­ła II, Be­ne­dyk­ta XVI, an­giel­skiej ro­dzi­ny kró­lew­skiej, kró­la Ara­bii Sau­dyj­skiej, se­kre­ta­rza ge­ne­ral­ne­go NATO J. So­la­ny, pre­zy­den­tów, pre­mie­rów i wie­lu in­nych świa­to­wych po­sta­ci by­ły za­ma­wia­ne w na­szym wy­daw­nic­twie.

Spe­cjal­ne edy­cje bi­blio­fil­skie wy­ma­ga­ją du­że­go na­kła­du pra­cy. Spo­ro cza­su za­bie­ra­ją same uzgod­nie­nia. Czę­sto się zmie­nia­ją. Ci­ti­bank wcho­dząc do Pol­ski za­mó­wił księ­gę pa­miąt­ko­wą. Uzgod­nie­nia drob­ne­go de­ta­lu – via Ame­ry­ka­ – trwa­ły po­nad pół roku.

Im wcze­śniej za­mó­wi się opra­co­wa­nie spe­cjal­nej edy­cji ar­ty­stycz­nej, tym więk­sza jest szan­sa za­gwa­ran­to­wa­nia so­bie luk­su­so­wych i ar­ty­stycz­nych pre­zen­tów na czas. Wie­le firm za­ma­wia je wcze­śniej i trzy­ma w po­go­to­wiu. Ni­gdy bo­wiem nie wia­do­mo, kie­dy bę­dzie bar­dzo po­trzeb­ny wy­twor­ny pre­zent. Taki dar za­pew­nia roz­głos i moc­no wbi­ja sie w pa­mięć. Po­nad­to przez dzie­siąt­ki lat przy­po­mi­na dar­czyń­cę a przy oka­zji war­tość jego sys­te­ma­tycz­nie ro­śnie. Kie­dy z rzad­ka po­ja­wia­ją się w obie­gu au­kcyj­nym osią­ga­ją wy­so­kie ceny.

Nie na­le­ży od razu się spie­szyć ze zło­że­niem za­mó­wie­nia na ca­ły na­kład. Za­nim to zro­bi­cie mo­że­cie jesz­cze spró­bo­wać z in­ny­mi pre­zen­ta­mi. Naj­le­piej jed­nak za­cząć od ku­pie­nia kil­ku na­szych ksią­żek ar­ty­stycz­nych, za­mó­wić spe­cjal­ne de­dy­ka­cje i po­da­ro­wać przy naj­bliż­szej oka­zji. Kie­dy zo­ba­czy­cie jak ko­lo­sal­ne ro­bią wra­że­nie na od­bior­cy, w peł­nym prze­ko­na­niu za­mó­wi­cie swo­ją edy­cję bi­blio­fil­ską.