Wydania kolekcjonerskie książek

„Książki z duszą”

Jarosław Machowiak,
(Businessman, 26.02.1996)

Dlaczego ludzie mówią, że są to najpiękniejsze polskie wydania bibliofilskie — kolekcjonerskie?

Co sprawia, że książka artystyczna jest tak często wybierana na prezent?

Jak można opisać nasze edycje bibliofilskie?

Czy wystarczy powiedzieć, że: jest to książka ręcznie robiona, kolekcjonerska lub artystyczna?

Czy może trzeba uściślić – unikatowa, oryginalna, rzadka, czy też wytworna, ekskluzywna, luksusowa. A może są to – rarytasy, białe kruki, cymelia.

Najtrafniej jednak określili to nasi kolekcjonerzy. Powiadają, że te książki mają duszę. Taki też tytuł nosił artykuł Jarosława Machowiaka w Businessmanie: Książki z duszą.

Książki tworzone z artyzmem i pasją oprócz wartości materialnej mają i duszę. Nie bez powodu jedna z naszych kolekcjonerek napisała, że nasza książka należy do najpiękniejszych i najbardziej drogich rzeczy, jakie posiada. To chyba dobrze opisuje charakter naszych książek.

Na­sze edy­cje bi­blio­fil­skie po­prze­dzo­ne są głę­bo­ki­mi stu­dia­mi zwią­za­ny­mi z au­to­rem, jego śro­do­wi­skiem i epo­ką. Tak by­ło z to­mi­kiem po­ezji Ha­li­ny Po­świa­tow­skiej Ogień zielonych księżyców.

wydania bibliofilskie

Przy­go­to­wu­jąc do wy­da­nia po­rad­nik pięk­no­ści Owi­diu­sza O ko­sme­ty­ce twa­rzy pań — De Me­di­ca­mi­ne Fa­ciei Fe­mi­nae zwie­dzi­li­śmy licz­ne mu­zea w Eu­ro­pie i w Afry­ce. Stu­dio­wa­li­śmy hi­sto­rię książ­ki i pi­śmien­nic­twa. W efek­cie po­wsta­ła książ­ka — zwój pa­pi­ru­so­wy, któ­ry mógł­by bez roz­po­zna­nia go­ścić w bi­blio­te­ce rzym­skiego patrycjusza.

wydania bibliofilskie

W wy­ni­ku ponad 25-letniej pra­cy nad książ­ką ar­ty­stycz­ną zdo­by­li­śmy ogrom­ne do­świad­cze­nie, zaś nasi ar­ty­ści in­tro­li­ga­to­rzy zdo­ła­li na­brać wir­tu­ozer­skiej wręcz spraw­no­ści. In­tro­li­ga­tor­stwo ar­ty­stycz­ne i edy­tor­stwo bi­blio­fil­skie roz­wi­ja­li­śmy rów­no­le­gle. Na­sza in­tro­li­ga­tor­nia ar­ty­stycz­na by­ła kuź­nią wie­lu in­dy­wi­du­al­nych ty­pów opraw in­tro­li­ga­tor­skich oraz sze­re­gu ory­gi­nal­nych roz­wiązań technologicznych.

Dzia­ła­my w opar­ciu o prze­ko­na­nie, iż książ­ka ar­ty­stycz­na, bę­dąc przed­mio­tem z po­gra­ni­cza po­li­gra­fii i sztuk pla­stycz­nych, jest jed­no­cze­śnie płasz­czy­zną prze­ni­ka­nia się róż­nych kul­tur, tra­dy­cji i dzie­dzin sztu­ki. Wy­zna­je­my ide­ę, iż wy­daw­ca­-ar­ty­sta ma pra­wo do przed­sta­wie­nia wła­snej wi­zji wy­da­wa­ne­go tek­stu. Re­ali­zu­je to po­przez do­bór po­szcze­gól­nych ele­men­tów ma­te­rial­nych, z któ­rych two­rzy swo­je dzie­ło, po­cząw­szy od de­cy­zji o for­ma­cie, kształ­cie, po­przez wy­bór ro­dza­ju i ko­lo­rów uży­tych w książ­ce pa­pie­rów, tech­ni­ki dru­ku, ro­dza­ju ilu­stra­cji, a na­wet oso­by ilu­stra­to­ra, na pro­jek­cie opra­wy koń­cząc. Po­wsta­łe dzie­ło ma cha­rak­ter in­dy­wi­du­al­ny, cza­sem jest ro­dza­jem au­tor­skiej para­frazy powziętego tematu.

Tak więc książ­ka bi­blio­fil­ska wzbo­ga­co­na o ele­ment in­ter­pre­ta­cji li­te­rac­kiej, bę­dąc uni­kal­nym przed­mio­tem rę­ko­dzie­ła ar­ty­stycz­ne­go, jest nie tyl­ko cie­szą­cym oko obiek­tem ko­lek­cjo­ner­skiej pa­sji, ale i świet­ną lek­tu­rą, o co dba­my szcze­gól­nie. Od­dzia­łu­je nie tyl­ko na zmysł es­te­tycz­ny od­bior­cy, ale tak­że daje mu przy­jemność intelektualną.

Ko­lek­cjo­ner­skie wy­da­nia li­mi­to­wa­ne i bi­blio­fil­skie współ­cze­sne opra­wy in­tro­li­ga­tor­skie trak­to­wa­ne są przez ko­lek­cjo­ne­rów na świe­cie jako świet­na lo­ka­ta ka­pi­ta­łu i to znacz­nie bez­piecz­niej­sza niż ma­lar­stwo. Przy­naj­mniej trud­no po­my­lić gó­rę z do­łem i jest coś nie tyl­ko dla oczu ale i umy­słu, no i zde­cy­do­wa­nie rzadziej są fałszowane.

Przykładowa oferta>>>

Urszula Kurtiak i Edward Ley