Nagrody i wyróżnienia

Medal Europejski 2015

17 czerwca 2015r.

Wydawnictwo Kurtiak i Ley otrzymało 10 czerwca 2015  roku Medal Europejski za wybitne osiągnięcia w zakresie luksusowych usług wydawniczych.   Business Centre Club, przy Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli oraz Ministra Spraw Zagranicznych RP jest organizatorem konkursu “Medal Europejski”.   Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy, […]

European Business Awards 2014/15 – najpiękniejsze książki artystyczne

26 maja 2015r.

Najpiękniejsze książki artystyczne nagrodzone w Londynie. 26 maja 2015 roku Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley zostało nagrodzone w Londynie Medalem Przedsiębiorca Roku National Public Champion w Konkursie European Business Awards 2014/15. Książki artystyczne i oprawy introligatorskie oraz m. in. etyczny sposób prowadzenia firmy, ekonomia, innowacyjność, ekologia znalazły duże uznanie zarówno wśród członków jury jak i publiczności. […]

Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis

29 kwietnia 2015r.

Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska w styczniu 2015 roku przyznała Urszuli Kurtiak i Edwardowi Ley w uznaniu wybitnych zasług Medale Zasłużony Kulturze — Gloria Artis. To wyjątkowe odznaczenie nadawane jest osobom szczególnie wyróż­nia­ją­cym się w dzie­dzi­nie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.  

Nagroda za innowacyjną książkę-obraz Pamiętniki Adama i Ewy M. Twaina

Renoma 2014 dla książki artystycznej

3 kwietnia 2015r.

  Marszałek województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz rekomendował do jednego z najbardziej prestiżowych konkursów gospodarczych w Polsce innowacyjny produkt Wydawnictwa Kurtiak i Ley. Jest to chroniona przez  Urząd Patentowy forma książki- obrazu, która wcześniej zdobyła już 8 międzynarodowych nagród. W jury kapituły konkursu zasiadali m.in. prof. dr hab. Katarzyna Majchrzak kierownik Zakładu  Marketingu Wartości SGH, jako przewodnicząca; […]

National Champion European Business Awards 2014/15

15 września 2014r.

National Champion European Business Awards  The European Business Awards z siedzibą w Londynie po raz 8. wybiera i nagra­dza naj­lep­sze firmy z całej Unii Europejskiej. Pod ocenę bra­nych jest wiele kry­te­riów dzia­łal­no­ści przed­się­biorstw: gospodarcze oraz oko­ło­biz­ne­sowe, a także rela­cje z pra­cow­ni­kami, klien­tami, oto­cze­niem. Ocenia się także inno­wa­cyj­ność, odpo­wie­dzial­ność, style zarzą­dza­nia, dzia­łal­ność prospołeczną. Jest to jeden z naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej pre­sti­żowych kon­kursów […]

Złoty Medal – Wybór Konsumentów 2014

10 marca 2014r.

Wydawnictwo Artystyczne  Kurtiak i Ley otrzymało kolejny Złoty Medal – Wybór Konsumentów 2014  za nowatorską formę książki-obrazu pt. Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina. Ta rewelacyjna książka została nagrodzona już Złotym medalem MTP 2013 i sześcioma innymi nagrodami.  Jest chroniona prawnie przez Urząd Patentowy RP. Więcej na >>>          

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013

9 maja 2013r.

Międzynarodowe Targi Poznańskie uhonorowały naszą książkę-obraz  Złotym Medalem. Rewelacyjne Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina w innowacyjnej formie dostały już siódmą nagrodę. Nowatorska forma KSIĄŻKI-OBRAZU pozwala cieszyć się nie tylko lekturą, ale i nowymi funkcjami książki>>>. Książka wisi na ścianie, oprawiona w specjalną ramę i wygląda jak obraz. Tylko właściciel wie, jak ją z niej […]

Mikroprzedsiębiorca Roku 2012

8 maja 2013r.

“Mikroprzedsiębiorca roku” to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Zwycięzcą VIII edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2012 zostało Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley z Koszalina. Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest organizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od 8 lat. W tym roku, […]