Nagrody i wyróżnienia

Znak Jakości – Laur Eksperta

20 lutego 2017r.

Znak Jakości Laur Eksperta W Rezydencji Prezydenta RP Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley otrzymało Znak Jakości – Laur Eksperta –  za nowatorską “Książkę-rzeźbę”.      

Lider Introligatorstwa Artystycznego i Superwiktoria

13 lutego 2017r.

Lider Introligatorstwa Artystycznego i Superwiktoria Wydawnictwo Kurtiak i Ley zostało uznane za Lidera Introligatorstwa Artystycznego i otrzymało nagrodę Superwiktoria. Konkurs WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców ma na celu upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, a także wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych. WIKTORIA jest symbolem jakości, rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności gospodarczej. W dniu […]

Medal Europejski 2015

17 czerwca 2015r.

Wydawnictwo Kurtiak i Ley otrzymało 10 czerwca 2015  roku Medal Europejski za wybitne osiągnięcia w zakresie luksusowych usług wydawniczych.   Business Centre Club, przy Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli oraz Ministra Spraw Zagranicznych RP jest organizatorem konkursu “Medal Europejski”.   Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy, […]

European Business Awards 2014/15 – najpiękniejsze książki artystyczne

26 maja 2015r.

Najpiękniejsze książki artystyczne nagrodzone w Londynie. 26 maja 2015 roku Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley zostało nagrodzone w Londynie Medalem Przedsiębiorca Roku National Public Champion w Konkursie European Business Awards 2014/15. Książki artystyczne i oprawy introligatorskie oraz m. in. etyczny sposób prowadzenia firmy, ekonomia, innowacyjność, ekologia znalazły duże uznanie zarówno wśród członków jury jak i publiczności. […]

Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis

29 kwietnia 2015r.

Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska w styczniu 2015 roku przyznała Urszuli Kurtiak i Edwardowi Ley w uznaniu wybitnych zasług Medale Zasłużony Kulturze — Gloria Artis. To wyjątkowe odznaczenie nadawane jest osobom szczególnie wyróż­nia­ją­cym się w dzie­dzi­nie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.  

Nagroda za innowacyjną książkę-obraz Pamiętniki Adama i Ewy M. Twaina

Renoma 2014 dla książki artystycznej

3 kwietnia 2015r.

  Marszałek województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz rekomendował do jednego z najbardziej prestiżowych konkursów gospodarczych w Polsce innowacyjny produkt Wydawnictwa Kurtiak i Ley. Jest to chroniona przez  Urząd Patentowy forma książki- obrazu, która wcześniej zdobyła już 8 międzynarodowych nagród. W jury kapituły konkursu zasiadali m.in. prof. dr hab. Katarzyna Majchrzak kierownik Zakładu  Marketingu Wartości SGH, jako przewodnicząca; […]

National Champion European Business Awards 2014/15

15 września 2014r.

National Champion European Business Awards  The European Business Awards z siedzibą w Londynie po raz 8. wybiera i nagra­dza naj­lep­sze firmy z całej Unii Europejskiej. Pod ocenę bra­nych jest wiele kry­te­riów dzia­łal­no­ści przed­się­biorstw: gospodarcze oraz oko­ło­biz­ne­sowe, a także rela­cje z pra­cow­ni­kami, klien­tami, oto­cze­niem. Ocenia się także inno­wa­cyj­ność, odpo­wie­dzial­ność, style zarzą­dza­nia, dzia­łal­ność prospołeczną. Jest to jeden z naj­waż­niej­szych i naj­bar­dziej pre­sti­żowych kon­kursów […]

Złoty Medal – Wybór Konsumentów 2014

10 marca 2014r.

Wydawnictwo Artystyczne  Kurtiak i Ley otrzymało kolejny Złoty Medal – Wybór Konsumentów 2014  za nowatorską formę książki-obrazu pt. Pamiętniki Adama i Ewy Marka Twaina. Ta rewelacyjna książka została nagrodzona już Złotym medalem MTP 2013 i sześcioma innymi nagrodami.  Jest chroniona prawnie przez Urząd Patentowy RP. Więcej na >>>