Owidiusz — „Sztuka kochania”

Owidiusz — „Sztuka kochania”: bibliofilska edycja w artystycznej, ręcznie wykonanej oprawie

Owidiusz — „Sztuka kochania”

Książka wartościowa

Bibliofilskie wydanie 499 egzemplarzy
Oprawa jubi­ler­ska — pierwszych 10 egz.
Pozostałe egz. oprawiono w skórę lub półskórek

Książka pachnąca

Format: 14 x 19,5 cm

Tłumaczył Julian Ejsmond.
Ilustrował Aleksander Stefanowski.

 

Najsłynniejsza Sztuka kocha­nia, lekko i dow­cip­nie przez rzym­skiego poetę 2000 lat temu napi­sana, zawiera myśli i wska­zówki wciąż aktu­alne o tym, jak zdo­być miłość i ją utrzy­mać, ale także… jak zerwać miło­sne więzy!

 

Tekst Owidiusza broni się doskonale, ponieważ w odróżnieniu od współczesnych poradników, nie zagubił się w nieistotnych meandrach fizjologii i techniki. Nadal najbardziej erotycznym organem u mężczyzny pozostaje mózg a do kobiety najłatwiej dociera się poprzez uszy.
Książkę wydru­ko­wano typo­gra­ficz­nie w dru­karni Muzeum-Papierni w Dusznikach-Zdroju na bia­łym, ręcz­nie czer­pa­nym papie­rze. Pierwszych dzie­sięć tomi­ków — uni­katy — ozdo­bi­li­śmy kamie­niami natu­ral­nymi w sre­brze.
Pozostałe egzemplarze zostały opra­wione w wiśniową lub czer­woną skórę oraz półskórek.
Pierwsza pozy­cja z serii Bibliofilskie książki pach­nące została nawon­niona kom­po­zy­cją zapa­chową o nazwie kouros, któ­rej jeden z afro­dy­zja­kal­nych kom­po­nen­tów sta­nowi alu­zję do fry­wol­no­ści Owidowego tekstu

 

Owidiusz - Sztuka kochania