Shakespeare William — „Jak wam się podoba” — „As You Like It”

Shakespeare William — „Jak wam się podoba” — „As You Like It”: bibliofilska edycja w artystycznej, ręcznie wykonanej oprawie

Shakespeare William — „Jak wam się podoba” — „As You Like It”

Nowatorski typ unikatowej oprawy introligatorskiej, którą nazwaliśmy teatralną. Po raz pierwszy zastosowany przy oprawie komedii Szekspira Jak wam się podoba.

William Shakespeare Jak wam się podoba – – As You Like It Tłumaczył Stanisław Barańczak. Linoryty Andrzej Czeczot Edycja polsko-angielska Numerowane egzem­pla­rze Nakład 350 egzem­pla­rzy Format:42 x 31cm

Sztuki Szekspira zostały przetłumaczone na wszystkie najważniejsze języki świata a jego uważa się za najwybitniejszego pisarza literatury angielskiej.  Jak mało który dramaturg z powodzeniem tworzył zarówno komedie jaki i tragedie. Jest grywany na wszystkich kontynentach a Jak Wam się podoba pozostaje do dziś jedną z najczęściej wystawianych jego sztuk. Nawet sam w niej występował. Jest również najczęściej cytowanym pisarzem anglojęzycznego świata. Wprowadził ponad 600 neologizmów do języka potocznego. Najbardziej znanym cytatem z tej sztuki to zdanie z aktu II: “Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają.

Unikatowa oprawa introligatorska – teatralna. Teatrzyk się otwiera.

 
Ta komedia pokazuje jak bardzo liczył się on z publicznością. Niektórzy mu to zarzucają. A co na to widzowie? Wiele jego dramatów powstało – używając dzisiejszej terminologii – na zasadzie kopiuj i wklej, gdyż wówczas nie istniało coś takiego jak prawa autorskie ale jak mocny był to klej. Pewnie będzie trzymać do zgonu świata. Adaptowano po prostu sprawdzone wzorce. Zastanawialiśmy się kto mógłby zilustrować Szekspira by oddać charakter jego teatru. Wybór padł na Andrzeja Czeczota. Pojechaliśmy do Nowego Yorku, gdzie wówczas wykładał na katedrze grafiki i poprosiliśmy o zilu­stro­wa­nie tej bły­sko­tli­wej i dow­cip­nej komedii. Zgodził się od razu.

 

Shakespeare As you like it

Shakespeare As you like it, 4 linocuts by Andrzej Czeczot

W rezultacie otrzymaliśmy cztery dosko­nale pro­ste lino­ryty, ale też i dosko­nale inte­li­gentne, wyczu­wa­jące kon­wen­cję szek­spi­row­skiej kome­dii pomy­łek, uda­wa­nia, intryg i rubasz­no­ści, pozba­wione wszyst­kiego co zbędne. Gdy je odbito na ręcz­nie czer­pa­nym papie­rze, wydały nam się tak wymowne i nasy­cone, że wyma­gały już tylko oprawy w postaci odpo­wied­niego for­matu strony, dosta­tecz­nej prze­strzeni mar­gi­ne­sów i świa­tła w tek­ście, aby książkę można było czy­tać wygod­nie, przy­glą­da­jąc się peł­nym dow­cip­nych alu­zji gra­fi­kom.

Shakespeare - Szekspir As you like it, oprawa w oryginalny pergamin

Shakespeare – Szekspir As you like it, oprawa w oryginalny pergamin

Shakespeare William - Jak wam się podoba - As You Like ItShakespeare William - Jak wam się podoba - As You Like Itschakespeare-jak-wam-sie-podobagif.jpg

Kolekcjonerskie książki opra­wione są w skóry i pół­skórki oraz, co nie­zwy­kle rzad­kie, w ory­gi­nalny per­ga­min zdo­biony 22-karatowym złotem.