Mark Twain — „Adam and Eve’s Diaries”

Mark Twain — „Adam and Eve’s Diaries”: bibliofilska edycja w artystycznej, ręcznie wykonanej oprawie

Pierwsze wydanieAdam and Eve's Diaries - Mark Twain - collectible books - rare books - unique leather binding

Edycja angielska
Luksusowa książka artystyczna
Nakład 158 numerowanych egzemplarzy
Egz. od nr 1 do 35 w nowatorskiej formie książki-obrazu
Format ok. 45 x 45 cm

Egz. od nr 36 do 158 w artystycznej oprawie introligatorskiej
Format 17,5 x 17,5 cm

Pa­mięt­niki Adama i Ewy Marka Twa­ina to jedna z najbardziej wzruszających po­wie­ści XX wieku.

Genialna na prezent ślubny.

 

Zdobyła już dziewięć nagród i wyróżnień: Adam and Eve's Diaries - Mark Twain - collectible books - rare books - unique leather binding

1. Perfect Home & Interior Trade Show 2010

2. Nominacja w 51. Konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku 2010  (wersja angielskojęzyczna: Adam and Eve’s diaries)

3. RemaDays 2011

4. Produkt roku 2011

5. Innowacyjny Produkt 2011

6. Koszaliński Produkt 2012

7. Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich 2013

8. Złoty Medal – Wybór Konsumentów na Międzynarodowych Targach Poznańskich 2014

9. Renoma 2014

Adam and Eve's Diaries - Mark Twain - collectible books - rare books - unique leather bindingO czym jest ten nie­zwy­kły i in­te­ligent­ny tekst? O tym, co tak na­praw­dę jest naj­waż­niej­sze na świe­cie, o tym, co może zmie­niać bieg hi­sto­rii, u­szczę­śli­wiać, a za­razem po­grą­żać ludzi, co może być in­spira­cją do wszel­kich ludz­kich dzia­łań. Twain, za­czerp­nąw­szy me­ta­fo­rę z bi­blij­nej o­powie­ści o stwo­rze­niu świa­ta, nie­zwy­kle prze­ni­kliwie i z wła­ści­wym sobie po­czu­ciem hu­mo­ru, o­pi­sał jak ro­dzi­ło się to pierw­sze wszech­po­tęż­ne u­czucie – pierw­sza na świe­cie mi­łość. Spot­ka­nie pierw­szych ludzi, pra­oj­ca i pra­mat­ki nas wszyst­kich, ujęte w li­te­rac­ką formę pa­mięt­ników, jest o­ka­zją do u­ka­zania tych sub­tel­nych cech men­tal­nych, które od­róż­nia­ją męż­czyzn i ko­bie­ty odkąd ród ludz­ki po­wstał na Ziemi i są tyleż źró­dłem nie­po­rozu­mień, co wza­jem­nej fa­scy­nacji. Spo­strze­gaw­czość, sub­tel­ny i dow­cip­ny język Marka Twa­ina spra­wiają, że tekst czyta się z naj­więk­szą roz­koszą.

Książ­ka zo­sta­ła wy­dru­ko­wa­na w li­mito­wa­nym na­kładzie na ar­ty­stycz­nych że­ber­ko­wa­nych pa­pie­rach i ręcz­nie o­pra­wiona w skórę. Część eg­zem­pla­rzy wy­da­no w no­wa­tor­skiej for­mie książ­ki-ob­ra­zu, u­miesz­czo­nej w ramie do za­wie­szenia na ścia­nie. Jed­nak tylko wła­ści­ciel wie, jak książ­kę z tego ob­ra­zu można do czy­ta­nia wyjąć i po­now­nie wło­żyć. Ta nowa kon­cep­cja książ­ki jest chro­niona praw­nie (UP nr W119400).