Biblia — Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

Biblia — Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: bibliofilska edycja w artystycznej, ręcznie wykonanej oprawie

Biblia — Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

Biblia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu oprawione w skórę. Świetny prezent na komunię.

Biblia tj. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 

Kolekcjonerska edy­cja biblio­fil­ska

Nakład 997 nume­ro­wa­nych egzem­pla­rzy

Przekład z języ­ków ory­gi­nal­nych

 

Z okazji wizyty Jana Pawła II w Koszalinie w 1991 r. wydaliśmy Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

Było to pierw­sze kolo­rowo ilu­stro­wane kolek­cjo­ner­skie wyda­nie Biblii opra­wione w skórę. Wiele egzem­pla­rzy otrzy­mało oprawę uni­ka­tową, w tym rów­nież jubi­ler­ską.
Pismo Święte jest nie tylko tek­stem litur­gicz­nym, ale i cią­gle żywym zabyt­kiem histo­rii i kul­tury. Dlatego też jest książką o naj­więk­szej ilo­ści wydań i egzem­pla­rzy na świe­cie.

Szczególne zna­cze­nie ma ona dla chrze­ści­jan, któ­rym towa­rzy­szy przez całe życie. Cenne rodowe egzem­pla­rze prze­cho­dzą z poko­le­nia na poko­le­nie, zacho­wu­jąc histo­rię rodziny zapi­saną w krót­kich zda­niach na spe­cjal­nie wszy­tych kart­ach.

Każdy może stać się posia­da­czem Pisma Świę­tego w pięk­nej arty­stycz­nie zdo­bio­nej opra­wie, w wybra­nym przez sie­bie stylu i kolo­rze skóry. Na opra­wie tło­czymy ini­cjały wła­ści­ciela, co stwa­rza indy­wi­du­alną i nie­po­wta­rzalną całość

 

Biblia — Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

Biblia-Pismo Święte, różne artystyczne oprawy w skórę, zdobione złotem i malowidłami

Biblia-Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprawa unikatowa w skórze z intarsjami i malowidłem, przedstawiającymi Mojżesza Biblia-Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprawa unikatowa w skórę z intarsjami i malowidłem, przedstawiającymi MojżeszaBiblia-Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprawa unikatowa w skórę z intarsjami i malowidłem, przedstawiającymi Mojżesza
Biblia-Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprawa unikatowa w skórę z intarsjami i malowidłem, przedstawiającymi Mojżesza Biblia-Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprawa skórzana z intarsjami i malowidłem
Biblia-Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprawa skórzana z intarsjami i malowidłem

Biblia-Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, oprawa skórzana z intarsjami i malowidłem

Biblia w skórzanej oprawie z płaskorzeźbą krzyża

Biblia w skórzanej oprawie z płaskorzeźbą krzyża