zamknij okno wyszukiwania


Głosowanie w konkursie
European Business Awards
European Business Awards 2015 European Business Awards Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2014 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poligraficznych w Poznaniu za książki artystyczne Złoty Denar dla Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley za książki artystyczne

Pastorałki


<<wsteczdalej>>

 

Pastorałki: biblio­fil­ska edy­cja w arty­stycz­nej, ręcz­nie wyko­na­nej oprawie

 

PASTORAŁKI  POLSKIE

 

Ilustracje: Jerzy Kozimor

Wybór i opra­co­wa­nie gra­ficzne: Urszula Kurtiak

Nakład: 388 nume­ro­wa­nych egzemplarzy

Papier szla­chetny, żeber­ko­wany w kolo­rze białym

Oprawa w skórę, pierw­sze 38 w opra­wie jubilerskiej

Książka w kształ­cie serca

 

Pastorałki pol­skie to zbiór pięt­na­stu kolęd naj­czę­ściej śpie­wa­nych i naj­bar­dziej lubia­nych w naszej tra­dy­cji. Niezwykle emo­cjo­nalne sko­ja­rze­nie z magiczną atmos­ferą świąt Bożego Narodzenia zostało pod­kre­ślone w naszej edy­cji szcze­gól­nym potrak­to­wa­niem tego ory­gi­nal­nego tomiku.

Ma on kształt serca, a ponadto wszyst­kie strony zdo­bione są kolo­ro­wymi bor­diu­rami o tema­tyce bożo­na­ro­dze­nio­wej. W swo­jej budo­wie książka nawią­zuje do kształtu popu­lar­nych w średnio­wie­czu gra­du­ałów i modlitewników.

 

Format:16 x 21

pastoralki-serce.gif

Pastorałki

<<wsteczdalej>>

Kontakt

Adres:
  • Kurtiak i Ley
  • ul. Szczecińska 1
  • 75–120 Koszalin
E-mail:
Tel.:
  • +48 22 100 62 12
  • +48 94 34 74 974
Kom.:
  • +48 500 29 55 88
Fax:
+48 94 34 74 976

Znajdziesz nas na:

© Copyright Kurtiak i Ley 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka pry­wat­no­ści | Regulamin
NIP: 669 040 21 78

Konto ban­kowe: 91 1090 1711 0000 0000 7007 7157