zamknij okno wyszukiwania


Głosowanie w konkursie
European Business Awards
European Business Awards 2015 European Business Awards Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2014 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poligraficznych w Poznaniu za książki artystyczne Złoty Denar dla Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley za książki artystyczne

Owidiusz — „Sztuka kochania”


<<wsteczdalej>>

 

Owidiusz — „Sztuka kocha­nia”: biblio­fil­ska edy­cja w arty­stycz­nej, ręcz­nie wyko­na­nej oprawie

Owidiusz — „Sztuka kochania”

Książka war­to­ściowa

Bibliofilskie wyda­nie 499 egzem­pla­rzy
Oprawa jubi­ler­ska — pierw­szych 10 egz.
Pozostałe egz. opra­wiono w skórę lub półskórek

Książka pach­nąca

Format: 14 x 19,5 cm

Tłumaczył Julian Ejsmond.
Ilustrował Aleksander Stefanowski.

 

Najsłynniejsza Sztuka kocha­nia, lekko i dow­cip­nie przez rzym­skiego poetę 2000 lat temu napi­sana, zawiera myśli i wska­zówki wciąż aktu­alne o tym, jak zdo­być miłość i ją utrzy­mać, ale także… jak zerwać miło­sne więzy!

 

Tekst Owidiusza broni się dosko­nale, ponie­waż w odróż­nie­niu od współ­cze­snych porad­ni­ków, nie zagu­bił się w nie­istot­nych mean­drach fizjo­lo­gii i tech­niki. Nadal naj­bar­dziej ero­tycz­nym orga­nem u męż­czy­zny pozo­staje mózg a do kobiety naj­ła­twiej dociera się poprzez uszy.
Książkę wydru­ko­wano typo­gra­ficz­nie w dru­karni Muzeum-Papierni w Dusznikach-Zdroju na bia­łym, ręcz­nie czer­pa­nym papie­rze. Pierwszych dzie­sięć tomi­ków — uni­katy — ozdo­bi­li­śmy kamie­niami natu­ral­nymi w sre­brze.
Pozostałe egzem­pla­rze zostały opra­wione w wiśniową lub czer­woną skórę oraz pół­skó­rek.
Pierwsza pozy­cja z serii Bibliofilskie książki pach­nące została nawon­niona kom­po­zy­cją zapa­chową o nazwie kouros, któ­rej jeden z afro­dy­zja­kal­nych kom­po­nen­tów sta­nowi alu­zję do fry­wol­no­ści Owidowego tekstu

 

Owidiusz - Sztuka kochania

<<wsteczdalej>>

Kontakt

Adres:
  • Kurtiak i Ley
  • ul. Szczecińska 1
  • 75–120 Koszalin
E-mail:
Tel.:
  • +48 22 100 62 12
  • +48 94 34 74 974
Kom.:
  • +48 500 29 55 88
Fax:
+48 94 34 74 976

Znajdziesz nas na:

© Copyright Kurtiak i Ley 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka pry­wat­no­ści | Regulamin
NIP: 669 040 21 78

Konto ban­kowe: 91 1090 1711 0000 0000 7007 7157