zamknij okno wyszukiwania


Głosowanie w konkursie
European Business Awards
European Business Awards 2015 European Business Awards Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2014 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poligraficznych w Poznaniu za książki artystyczne Złoty Denar dla Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley za książki artystyczne

Artystyczna oprawa książek


Artystyczna oprawa książek

Poświatowska, wiersze <em>„Indeed I love - Właśnie kocham” — artystyczna oprawa książek, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w KoszaliniePoświatowska, wiersze <em>„Indeed I love - Właśnie kocham” — artystyczna oprawa książek, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w KoszaliniePoświatowska, wiersze <em>„Indeed I love - Właśnie kocham” — artystyczna oprawa książek, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie

Halina Poświatowska, „Indeed I love — Właśnie kocham”
Wybór wiersz w wer­sji polsko-angielskiej w opra­wie uni­ka­to­wej wyko­na­nej tylko w jed­nym egzem­pla­rzu. Drugi uni­kat

Artystyczne opra­wia­nie ksią­żek stało się praw­dziwą sztuką. Niejeden zakład intro­li­ga­tor­ski chwali się, że świad­czy arty­styczne usługi intro­li­ga­tor­skie.
Kiedy jed­nak można powie­dzieć – oto praw­dziwa intro­li­ga­tor­nia arty­styczna, świetne intro­li­ga­tor­stwo arty­styczne, dosko­nałe oprawy arty­styczne czy biblio­fil­skie? Czy wystar­czy papier, skóra i tek­tura? Nie mate­riały, nie rze­mio­sło o tym decy­dują, choć są ele­men­tem istot­nym. Oprawy arty­styczne to nie to samo co oprawy intro­li­ga­tor­skie. Aby intro­li­ga­tor­ska oprawa stała się arty­styczną muszą być speł­nione inne warunki.

 

 „Mistrz i Małgorzata” Michaił Bułhakow  — eks­klu­zywna oprawa artystyczna

Zdjęcia poni­żej przed­sta­wiają trzy te same książki pt.„Ochrona i kon­ser­wa­cja zabyt­ko­wych zało­żeń ogro­do­wych” Longina Majdeckiego. Oprawa każ­dej z nich jest uni­ka­towa. Projekt nawią­zuje do tre­ści, przed­sta­wia­jąc pla­stycz­nie różne zało­że­nia klom­bów (par­te­rów) w ogro­dach zabyt­ko­wych. Zastosowano różne gatunki natu­ral­nych skór i tech­niki intro­li­ga­tor­skie. Imię i nazwi­sko autora oraz pełny tytuł wytło­czono sty­li­stycz­nie dobraną do tema­tyki czcionką.

Krótko mówiąc: ory­gi­nalny pro­jekt, będący arty­styczną inter­pre­ta­cją tek­stu, sta­ranny dobór czcio­nek, zasto­so­wane tech­niki intro­li­ga­tor­stwa arty­stycz­nego (zło­ce­nia, suche tło­cze­nia, intar­sje, reliefy) spo­wo­do­wały, że powstało dzieło spójne i nie­ba­nalne. Ponadto nigdy wcze­śniej takiej reali­za­cji nie było. Zatem wła­ści­ciel tej oprawy arty­stycz­nej może mieć pew­ność, że taka jest tylko jedna na świecie.

Parker

Przewodnik Parkera po winach świata w arty­stycz­nej opra­wie w skórę, wyko­na­nej rękami arty­stów w Pracowni Introligatorstwa Artystycznego Kurtiak i Ley.

Czterotomowe wyda­nie pro­fe­sjo­nal­nego porad­nika Roberta M. Parkera pt. „Przewodnik Parkera po Winach Świata” to praw­dziwy rary­tas zarówno dla znaw­ców win, jak i tych, któ­rzy degu­stują je tylko spo­ra­dycz­nie. Nikt bowiem nie chce wyda­wać pie­nię­dzy na wino, które nie spełni jego ocze­ki­wań, a rady Parkera z pew­no­ścią pozwolą takich nie­przy­jem­nych sytu­acji unik­nąć. Wybitny znawca oma­wia ponad 8000 win z naj­waż­niej­szych regio­nów świata, korzy­sta­jąc ze swo­jej słyn­nej 100-punktowej skali. Opisuje 3000 win­nic i pro­du­cen­tów. Obok ocen poszcze­gól­nych win, Przewodnik zawiera wszyst­kie wia­do­mo­ści, któ­rych potrze­buje kon­su­ment aby wybrać i wła­ści­wie prze­cho­wać naj­lep­szą butelkę. Krótko mówiąc jest nie­za­stą­pio­nym źródłem infor­ma­cji o winach napi­sa­nym przez naj­więk­szy auto­ry­tet w tej dziedzinie.

Kolejne ilu­stra­cje przed­sta­wiają różne oprawy Wesela St. Wyspiańskiego Jedne egzem­pla­rze opra­wiono odno­sząc się do sece­sji, czyli epoki kiedy powstał utwór. Inne wyko­rzy­stują zdob­ni­czo motyw pawiego pióra, które ode­grało sym­bo­liczną rolę w tym dra­ma­cie. Inne, cał­ko­wi­cie współ­cze­sne, wyko­rzy­stują liter­nic­two Andrzeja Wajdy z jego notat­nika, który sta­nowi inte­gralną część naszej biblio­fil­skiej edy­cji. W opra­wach zasto­so­wano tech­niki: intar­sji, skóry koron­ko­wej, naklej­kową i jubilerską.

Wyspiański „Wesele — Die Hochzeit” — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie Wyspiański „Wesele — Die Hochzeit” — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie Wyspiański „Wesele — Die Hochzeit” — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie Wyspiański „Wesele — Die Hochzeit” — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie Wyspiański „Wesele — Die Hochzeit” — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie Wyspiański „Wesele — Die Hochzeit” — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie

Wyspiański „Wesele — Die Hochzeit”
— arty­styczna oprawa książki,
Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna
Kurtiak i Ley w Koszalinie

„Trylogia” Sienkiewicza, — artystyczna oprawa książki z malowanym brzegiem, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie. „Trylogia” Sienkiewicza, — artystyczna oprawa książki z malowanym brzegiem, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie. „Trylogia” Sienkiewicza, — artystyczna oprawa książki z malowanym brzegiem, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie.
„Trylogia” Sienkiewicza, — artystyczna oprawa książki z malowanym brzegiem, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie.„Trylogia” Sienkiewicza, — artystyczna oprawa książki z malowanym brzegiem, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie.„Trylogia” Sienkiewicza, — artystyczna oprawa książki z malowanym brzegiem, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie.

„Trylogia” Sienkiewicza,
— arty­styczna oprawa książki z malo­wa­nym brze­giem,
Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna
Kurtiak i Ley w Koszalinie.

Oprawa książki musi nawią­zy­wać do epoki, z któ­rej ona pocho­dzi, lub o któ­rej trak­tuje. Trylogię H. Sienkiewicza możemy zatem opra­wić albo w stylu baro­ko­wym — bo w tych cza­sach akcja się toczy — albo eklek­tycz­nym XIX-wiecznym, bo wów­czas została napi­sana. Możemy ją też opra­wić współ­cze­śnie, albo­wiem czy­nimy to teraz. W każ­dym z tych przy­pad­ków jest to uzasadnione.

Kolejnym przy­kła­dem uni­ka­to­wej, abso­lut­nie ory­gi­nal­nej oprawy jest poniż­sza „Biblioteka” Focjusza. Oprawa każ­dego z pię­ciu tomów jest nie­po­wta­rzalna i nawią­zuje do średnio­wiecz­nej este­tyki, czyli epoki, w któ­rej — to nie­zwy­kłe dla histo­rii kul­tury — dzieło powstało.

Cztery poniż­sze pozy­cje biblio­fil­skie — „Aforyzmy o książce” rów­nież mają różne oprawy.

Oprawy Katalogów znacz­ków pocz­to­wych nawią­zują do tema­tyki, zacho­wu­jąc róż­no­rod­ność wzorniczą.

Polskie znaczki pocztowe 2000 — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie." href="http://www.kurtiak-ley.pl/wp-content/uploads/znaczki-260104d.jpg" rel="lightbox[zna]" name="hovimg">Polskie znaczki pocztowe 2000 — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie.Polskie znaczki pocztowe 2001 — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie.Polskie znaczki pocztowe 2002 — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie." href="http://www.kurtiak-ley.pl/wp-content/uploads/znaczki-260104-3d.jpg" rel="lightbox[zna]" name="hovimg">Polskie znaczki pocztowe 2002 — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie.Polskie znaczki pocztowe 2003 — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie.Polskie znaczki pocztowe 2000 — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie.Polskie znaczki pocztowe 2002 — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie.

Jednak jedną z naj­waż­niej­szych rze­czy w opra­wie arty­stycz­nej, oprócz nie­po­wta­rzal­nego i dosto­so­wa­nego sty­li­stycz­nie oraz mery­to­rycz­nie pro­jektu są napisy na okładce i grzbie­cie. Prawdziwa intro­li­ga­tor­nia arty­styczna musi mieć ogromną ilość czcio­nek w roż­nych sty­lach i wiel­ko­ściach. Musi mieć anty­kwy, gro­te­ski, pisma jed­no­ele­men­towe, dwu­ele­men­towe, gotyc­kie, blo­kowe, pisanki, kur­sywy itp., w punk­ta­cjach od 6 do 48 pkt. Popularna w naszym kraju czcionka „paneu­ropa” nad­uży­wana jest ogrom­nie. Używa się jej nawet do tło­cze­nia napi­sów na sta­ro­dru­kach czy dzie­łach Długosza, Reja, bądź Prusa, kiedy jej zakres zasto­so­wa­nia jest w isto­cie niewielki.

W kolej­nych książ­kach : „Nowe Ateny” oraz „Compendium fer­cu­lo­rum…”, „Opisy bie­siad…” napisy wystę­pują w roli głów­nej. Pełnią obszerną funk­cję infor­ma­cyjną i zasad­ni­czą — zdobniczą.

W „Myślach róż­nych o spo­so­bie zakła­da­nia ogro­dów” Izabeli Czartoryskiej napisy odgry­wają rów­nież rolę ozdobną.

Literki w Polskich słow­ni­kach pijac­kich po pro­stu się upiły i zata­cza­jąc się ufor­mo­wały pełny napis z pod­ty­tu­łem. Na grzbie­cie, który zazwy­czaj jest na widoku uda­wało im się trzy­mać pro­sto ale zwięzy nie wytrzy­mały i się poza­ta­czały. Widać to dość dobrze na dru­giej książce i tro­chę na pierwszej.

Na powyż­szych edy­cjach biblio­fil­skich i opra­wach arty­stycz­nych widać jak ważne jest liter­nic­two i jak wielką rolę odgrywa, od ściśle infor­ma­cyj­nej, poprzez zdob­ni­czą na humo­ry­stycz­nej kończąc.

Introligatorstwo było przez wieki rze­mio­słem jak wiele innych. Do rangi nie­za­leż­nej sztuki awan­so­wało sto­sun­kowo nie­dawno. Introligatorstwo arty­styczne zaczęło zdo­by­wać szcze­gólne uzna­nie na prze­ło­mie XIXXX wieku. Właśnie wtedy, kiedy roz­po­częła się prze­my­słowa oprawa ksią­żek, kiedy intro­li­ga­tor­nia prze­stała być nie­za­leż­nym od dru­karni bytem. Książka tra­fiała do odbiorcy już prze­my­słowo opra­wiona, zwal­nia­jąc go z koniecz­no­ści szu­ka­nia intro­li­ga­tora, jak to wcze­śniej bywało. Wygoda oczywista.

Ta dowol­ność wyboru, że nie trzeba już zle­cać intro­li­ga­to­rowi oprawy, stała się para­dok­sal­nie moto­rem naj­więk­szego roz­kwitu arty­stycz­nej oprawy ksią­żek. Kiedy prze­my­słowy zalew książki zde­mo­kra­ty­zo­wał ją na dobre poja­wiła się w opo­zy­cji książka arty­styczna, eli­tarna, nume­ro­wana — jakby chciała ochro­nić swój dawny ary­sto­kra­tyczny charakter.

Chwasty PolskieSebastian Dadler - Medalier Gdański XVIIwiekue-Business InteligenceEla i Andrzej Banach - Podróż na SycylięGerard Ciołek - Ogrody PolskieJuliusz Słowacki - KRÓL DUCHPałace Warszawy

Introligatorstwo arty­styczne

w Polsce nie roz­wi­nęło zbyt­nio skrzy­deł. Wiele przed­wo­jen­nych opraw było dobrze wyko­na­nych tech­nicz­nie. Jednak w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści pod wzglę­dem arty­stycz­nym nie były nad­zwy­czaj­nie nowatorskie.

Hašek „Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej” — artystyczna oprawa książki, Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley w Koszalinie.

Hašek „Przygody dobrego wojaka Szwejka pod­czas wojny świa­to­wej”
— arty­styczna oprawa książki,
Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna
Kurtiak i Ley w Koszalinie.

Po woj­nie sztuka intro­li­ga­tor­ska zamarła nie­mal cał­ko­wi­cie. Istniały warsz­taty, spół­dziel­nie, w któ­rych wyko­ny­wano galan­te­rię intro­li­ga­tor­ską i oprawy ksią­żek, ale w dal­szym ciągu było to naj­wy­żej tylko porządne rze­mio­sło. W końcu i to wymarło, pozba­wione dopływu adep­tów, co z kolei było kon­se­kwen­cją dra­stycz­nego upadku szkol­nic­twa w zawo­dzie introligatora.

Po zmia­nach ustro­jo­wych i zało­że­niu w 1989 r. Fundacji Ochrony Książki, prze­kształ­co­nej póź­niej w Wydawnictwo Artystyczne oraz w 1995 r. Szkoły „Legatoria Artificiosa” w Koszalinie intro­li­ga­tor­stwo arty­styczne w Polsce zostało pod­nie­sione do nie­spo­ty­ka­nego dotych­czas poziomu.

Urszula Kurtiak i Edward Ley

Kontakt

Adres:
  • Kurtiak i Ley
  • ul. Szczecińska 1
  • 75–120 Koszalin
E-mail:
Tel.:
  • +48 22 100 62 12
  • +48 94 34 74 974
Kom.:
  • +48 500 29 55 88
Fax:
+48 94 34 74 976

Znajdziesz nas na:

© Copyright Kurtiak i Ley 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka pry­wat­no­ści | Regulamin
NIP: 669 040 21 78

Konto ban­kowe: 91 1090 1711 0000 0000 7007 7157