zamknij okno wyszukiwania


Głosowanie w konkursie
European Business Awards
European Business Awards 2015 European Business Awards Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2014 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poligraficznych w Poznaniu za książki artystyczne Złoty Denar dla Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley za książki artystyczne

Nietzsche Fryderyk — „Wola mocy” i inne dzieła


<<wsteczdalej>>

 

Nietzsche Fryderyk — „Wola mocy” i inne dzieła: biblio­fil­ska edy­cja w arty­stycz­nej, ręcz­nie wyko­na­nej oprawie

Nietzsche Fryderyk — „Wola mocy” i inne dzieła

Artystyczna oprawa intro­li­ga­tor­ska do kolek­cji książek

(…) dzię­kuję niebu, że we wszyst­kich swo­ich instynk­tach jestem Polakiem, a nie, kim innym”. (F. Nietzsche 29 gru­dzień 1888 r. w liście do Mety von Salis)

„Być Polakiem” — zna­czyło „być sobą”, wbrew wszyst­kim i wszyst­kiemu, wbrew poku­som inte­lek­tu­al­nego i moral­nego konformizmu.

Fryderyk Nietzsche, któ­rym chcieli się pod­pie­rać nazi­ści, chlu­bił się pol­skim pocho­dze­niem ze szla­chec­kiej rodziny Nieckich. Był dumny, że jego głowa podobna jest do Matejkowskich postaci. ( w liście do Brandesa z 10 kwiet­nia 1888 r.).

Jeden z naj­wy­bit­niej­szych filo­zo­fów ery nowo­żyt­nej, wywarł ogromny wpływ na inte­li­gen­cję XIXXX wieku. Był rów­nież poetą. I to, jakim! Chyba naj­więk­szym liry­kiem myśli, filo­zo­ficz­nej reflek­sji, rodzą­cej się nie z abs­trak­cji, lecz z real­nych prze­żyć i zda­rzeń. Do mistrzo­stwa roz­wi­nął afo­ry­styczną formę wypo­wie­dzi. Potrafił wyjąt­kowo cel­nie uchwy­cić błysk myśli nie­zwy­kle lapi­dar­nymi i traf­nymi sło­wami, wydo­by­wa­jąc z nich mak­si­mum energii.

“Czymże są osta­teczne prawdy ludz­kie?- Są to nie­zda­jące się zbić błędy ludzkie.”

“Niejeden nie wie jak jest bogaty, dopóki się nie prze­kona, jacy boga­cze go okra­dają

Jego wpływ na lite­ra­turę, sztukę i filo­zo­fię życia jest oczy­wi­sty, ale na …współ­cze­sną psychologię?

Jak mak­sy­mal­nie spo­tę­go­wać spraw­ność życiową, wyle­czyć się z uczuć lęku, sła­bo­ści, wyob­co­wa­nia?

Czy nie cho­dzi tu o prze­ko­na­nia, które nas ogra­ni­czają, a cza­sami wręcz sabo­tują nasze dzia­ła­nia? Tworzenie wła­snego mitu, wize­runku sukcesu?

“Przekonania są bar­dziej nie­bez­piecz­nymi wro­gami prawdy niż kłamstwa.”

“Przekonania nie dowo­dzą niczego na korzyść tego, o czym jest się przekonanym.”

Mówi się, że jest to naj­więk­sza auto­te­ra­pia ducha jaką zna histo­ria kultury.

Lekturę Nietzschego można dozo­wać sobie w dowol­nych chwi­lach, bez obawy utraty wątku. Jego pełna krót­kich form metoda pisar­ska w postaci lapi­dar­nych i cel­nych wypo­wie­dzi jest nie­zwy­kle przy­ja­zna w czy­ta­niu. Głęboka mądrość w nich drze­miąca dostar­cza czy­tel­ni­kowi wielu olśnień.

Tak cenny skarb jest godzien szcze­gól­nej pie­czo­ło­wi­to­ści edy­tor­skiej i zasłu­guje na wyjąt­kowe miej­sce w domo­wej bibliotece.

Nietzsche Fryderyk -  Dzieła, kolekcja książek
Nietzche - Dzieła - grzbiety


 
 
Zbiór dzieł zawiera nastę­pu­jące tytuły:
Zmierzch bożyszcz
Ecce homo
Antychryst
Z gena­lo­gii moral­no­ści
Narodziny tra­ge­dii
Niewczesne roz­wa­ża­nia
Ludzkie, arcy­ludz­kie
Wiedza rado­sna
Wędrowiec i jego cień
Poza dobrem i złem
Tako rze­cze Zaratustra
Jutrzenka
Wola mocy
Pisma pozostałe

<<wsteczdalej>>

Kontakt

Adres:
  • Kurtiak i Ley
  • ul. Szczecińska 1
  • 75–120 Koszalin
E-mail:
Tel.:
  • +48 22 100 62 12
  • +48 94 34 74 974
Kom.:
  • +48 500 29 55 88
Fax:
+48 94 34 74 976

Znajdziesz nas na:

© Copyright Kurtiak i Ley 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka pry­wat­no­ści | Regulamin
NIP: 669 040 21 78

Konto ban­kowe: 91 1090 1711 0000 0000 7007 7157