zamknij okno wyszukiwania


Nagrody dla „Pamiętników Adama i Ewy”
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2014 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poligraficznych w Poznaniu za książki artystyczne Złoty Denar dla Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley za książki artystyczne

Księgi gości, wpi­sów, pamiątkowe


Księga gości, czy wpi­sów a ogól­nie mówiąc pamiąt­kowa a także księga ślubna lub kon­do­len­cyjna zawsze jest wykła­dana pod­czas uro­czy­stych oka­zji. Im waż­niej­sza osoba czy wyda­rze­nie tym bar­dziej oka­zała powinna być księga. Księgi gościwpi­sówskó­rza­nej opra­wie arty­stycz­nej zde­cy­do­wa­nie pod­no­szą prestiż.

Do jak waż­nych rze­czy mogą jesz­cze słu­żyć kro­nikiksięgi pamiąt­kowe?

Jak sku­tecz­nie prze­ciw­sta­wić się prze­ciw­no­ściom losu i mimo tego iść wyty­czo­nym szlakiem?

Pomocna i nie­odzowna — zarówno dla przed­się­bior­stwa, orga­ni­za­cji czy poje­dyn­czego czło­wieka jest misja, która jak latar­nia mor­ska, w naj­gor­szy sztorm, poka­zuje drogę.

Idea, do któ­rej się dąży, trwały sys­tem war­to­ści pomaga osią­gnąć każdy cel, nie tra­cąc tego, czego odzy­skać już nie można.

Misja, która nie jest zapi­sana, jest jak ziarno bez gleby.

Świet­nie do tego nadaje się księga pamiąt­kowa lub kro­nika. Na pierw­szych stro­nach zawiera misję, która wyty­cza odważny cel i okre­śla hie­rar­chię wartości.

Pozostałe karty księgi służą do wpi­sów opi­nii gości, klien­tów, osią­gnięć i histo­rii danej orga­ni­za­cji czy osoby. W chwi­lach osła­bie­nia warto pokrze­pić się czy­ta­jąc księgę, w któ­rej są uwi­docz­nione osią­gnię­cia, chwile chwały i przy­po­mnieć sobie pod­sta­wowe war­to­ści by sko­ry­go­wać kurs na wła­ściwi cel o ile zacho­dzi taka potrzeba.

Ponadto księga pamiąt­kowa wyraża indy­wi­du­al­ność firmy. Gromadzi naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o życiu i histo­rii firmy. Stanowi trwały ślad, świa­dec­two ludz­kiej aktyw­no­ści. Nie ma dwóch iden­tycz­nych firm, tak jak nie ma dwóch iden­tycz­nych rodzin czy ludz­kich histo­rii. Dlatego nie może być ona ano­ni­mowa, pro­du­ko­wana seryjnie.

Kroniki pamiąt­kowe wyko­nane w naszej pra­cowni mają uni­kalny cha­rak­ter. Każda jest indy­wi­du­al­nie zapro­jek­to­wana przez wyso­kiej klasy arty­stów i wyko­nana przez wyspe­cja­li­zo­wa­nych intro­li­ga­to­rów zgod­nie z suge­stiami klienta

Wszystkie detale doty­czące kolo­rów, uży­tych mate­ria­łów i spo­sobu umiesz­cze­nia logo są pre­cy­zyj­nie uzgad­niane. Kształt księgi i jej roz­miary mogą być dowolne.

Najczęściej wyko­nu­jemy księgi wpi­sów i księgi gości.

Popularne są także kro­niki, czyli księgi pamiąt­kowe, któ­rych kon­struk­cja umoż­li­wia wkle­ja­nie do środka doku­men­tów i fotografii.

Księgi przez nas wyko­nane są uży­wane w wielu insty­tu­cjach pań­stwo­wych, fir­mach, klu­bach, gale­riach a także przez osoby pry­watne, które doku­men­tują histo­rię swo­ich rodzin. Największe i naj­cięż­sze księgi gości, jakie kie­dy­kol­wiek zro­bi­li­śmy, były zamó­wione na świa­tową wystawę EXPO w Sewilli, a także w Korei i Hanowerze. Wykonaliśmy je rów­nież dla:

- Galerii Artystycznych w Nowym Jorku i Hamburgu

- Galerii Zofii Wolskiej

- Business Centre Clubu

- Polskiej Rady Biznesu

- Klubu Rotariańskiego

- Hoteli: Sheraton, Westin, Orbis i inne

- Citibanku w Warszawie

- Banku Rozwoju Eksportu w Warszawie — Banku Handlowego w Gdańsku– Towarzystwa Hestia w Sopocie– Teatru Narodowego

- Muzeum Literatury w Warszawie

- PLL LOT

- Volvo

- Mostostalu

- Urzędów Miasta w Wałbrzychu, Gdyni i w Zielonej Górze

- Firmy Amica z Wronek

- Exbud Kielce

- Bractwa Rycerskiego na Zamku w Gniewie

- Firmy Drywit z Warszawy

- Hotelu Orbis we Wrocławiu

- Firmy Delecta z Inowrocławia

- Hotelu Etna

- Firmy PBO Kołobrzeg — Jagiełka

- Firmy Hefra

- Polskiej Ambasady w Buenos Aires

- Mariella Burani

oraz dla wielu innych insty­tu­cji, firm i osób prywatnych

cdn.

Urszula Kurtiak i Edward Ley

Kontakt

Adres:
  • Kurtiak i Ley
  • ul. Szczecińska 1
  • 75–120 Koszalin
E-mail:
Tel.:
  • +48 22 100 62 12
  • +48 94 34 74 974
Kom.:
  • +48 500 29 55 88
Fax:
+48 94 34 74 976

Znajdziesz nas na:

© Copyright Kurtiak i Ley 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka pry­wat­no­ści | Regulamin
NIP: 669 040 21 78

Konto ban­kowe: 91 1090 1711 0000 0000 7007 7157