zamknij okno wyszukiwania


Głosowanie w konkursie
European Business Awards
European Business Awards 2015 European Business Awards Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2014 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poligraficznych w Poznaniu za książki artystyczne Złoty Denar dla Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley za książki artystyczne

Aforyzmy o książce


<<wsteczdalej>>

Aforyzmy o książce: biblio­fil­ska edy­cja w arty­stycz­nej, ręcz­nie wyko­na­nej oprawie

Aforyzmy o książce, oryginalna oprawa introligatorska, książka artystyczna. Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley Koszalin

„Myśli, wier­sze, afo­ry­zmy o książce
Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna
Kurtiak i Ley w Koszalinie.

Wydanie pierw­sze.
Edycja limi­to­wana.
Oryginalna książka arty­styczna.
Bibliofilska oprawa intro­li­ga­tor­ska.
Nakład 148 egz.
Oprawa: 108 egz.
papier ręcz­nie czer­pany,
40 w skórę.
Papier arty­styczny i czer­pany.
Format 14,5 × 13,5 cm.

Tomik ten wydano na zamó­wie­nie firmy Arcus dla uświet­nie­nia Spotkania Partnerów Handlowych. Zawiera on naj­pięk­niej­sze afo­ry­zmy o książ­kach myśli­cieli, poetów i pisa­rzy z róż­nych epok. Ilustracje odno­szą się do histo­rii piśmien­nic­twa. Możemy ujrzeć wize­ru­nek średnio­wiecz­nego kopi­sty i zoba­czyć jak odle­wano czcionki i ręcz­nie dru­ko­wano tek­sty w prasach.

Na ostat­niej w har­mo­nijkę skła­da­nej stro­nie, znaj­dują się rysunki przed­sta­wia­jące maszyny dru­kar­skie od Gutenberga po naj­now­szą dru­karkę lase­rowa Kyocery, którą firma Arcus w tym cza­sie promowała.

Aforyzmy o książce, oryginalna oprawa introligatorska, książka artystyczna. Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley KoszalinAforyzmy o książce, oryginalna oprawa introligatorska, książka artystyczna. Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley KoszalinAforyzmy o książce, oryginalna oprawa introligatorska, książka artystyczna. Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley KoszalinAforyzmy o książce, oryginalna oprawa introligatorska, książka artystyczna. Wydawnictwo i Introligatornia Artystyczna Kurtiak i Ley Koszalin

<<wsteczdalej>>

Kontakt

Adres:
  • Kurtiak i Ley
  • ul. Szczecińska 1
  • 75–120 Koszalin
E-mail:
Tel.:
  • +48 22 100 62 12
  • +48 94 34 74 974
Kom.:
  • +48 500 29 55 88
Fax:
+48 94 34 74 976

Znajdziesz nas na:

© Copyright Kurtiak i Ley 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka pry­wat­no­ści | Regulamin
NIP: 669 040 21 78

Konto ban­kowe: 91 1090 1711 0000 0000 7007 7157