zamknij okno wyszukiwania


European Business Awards Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2014 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poligraficznych w Poznaniu za książki artystyczne Złoty Denar dla Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley za książki artystyczne

Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley


 


Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley

Bibliofilska edy­cja „Trylogii” H. Sienkiewicza

Introligatornia arty­styczna przy naszej szkole kształci następne poko­le­nie intro­li­ga­to­rów arty­stów. Przekazujemy w niej eli­tarną wie­dzę zdo­bytą w Szwajcarii i we Francji. Prowadzimy rów­nież Muzeum Sztuki Książki i bada­nia naukowe, któ­rych tema­tem jest intro­li­ga­tor­stwo arty­styczne i książka arty­styczna na świecie.

Urszula Kurtiak i Edward Ley

Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley

Ekskluzywne książki arty­styczne, które wyda­jemy od 1989 r oraz nasze biblio­fil­skie oprawy w skórę zyskały wiel­kie uzna­nie wśród kolek­cjo­ne­rów. Tworzone od pod­staw biblio­teki domowe są wypo­sa­żane przez nas w kom­pletne kolek­cje ksią­żek. Niejedna biblio­teka domowa, gabi­ne­towa i publiczna na świe­cie szczyci się ich posiadaniem.

Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley”

Unikatowa oprawa zbioru poezji „Fletnia chińska”

Unikatowe książki arty­styczne są  coraz czę­ściej trak­to­wane jako ory­gi­nalny pomysł na pre­zent. Dla wielu zna­nych insty­tu­cji i firm wyda­li­śmy w tym celu nawet całe edy­cje kolek­cjo­ner­skie. Powstałe w naszej pra­cowni księgi gości, księgi wpi­sów i księgi pamiąt­kowe uży­wane były pod­czas tak waż­nych wyda­rzeń świa­to­wych jak EXPO w Hanowerze, Sewilli czy w Korei.

Kontakt

Adres:
  • Kurtiak i Ley
  • ul. Szczecińska 1
  • 75–120 Koszalin
E-mail:
Tel.:
  • +48 22 100 62 12
  • +48 94 34 74 974
Kom.:
  • +48 500 29 55 88
Fax:
+48 94 34 74 976

Znajdziesz nas na:

© Copyright Kurtiak i Ley 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka pry­wat­no­ści | Regulamin
NIP: 669 040 21 78

Konto ban­kowe: 91 1090 1711 0000 0000 7007 7157