zamknij okno wyszukiwania


Głosowanie w konkursie
European Business Awards
European Business Awards 2015 European Business Awards Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2014 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poligraficznych w Poznaniu za książki artystyczne Złoty Denar dla Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley za książki artystyczne

Już finał gło­so­wa­nia publicz­no­ści na naj­lep­szą firmę w Europie


Koszaliński Dawid prze­ciwko euro­pej­skim Goliatom.

Artyści z Koszalina w wiel­kim finale

Dziękujemy wszyst­kim, któ­rzy na nas gło­so­wali. Dzięki Wam po poko­na­niu pra­wie 24 tys. firm w Europie zna­leź­li­śmy się w finale. Z tytu­łem National Public Champion repre­zen­tu­jemy już jako jedyni Polskę w ostat­nim eta­pie kon­kursu o tytuł naj­lep­szej firmy w Europie. W całej histo­rii kon­kursu tylko jed­nej fir­mie z Polski dotych­czas udało się dojść do finału.

EBA NP Champions Logo 2013-14              Głosuj na Polskę»>

Rywalami w tej turze są wyło­nione w pół­fi­nale 32 naj­lep­sze firmy — po jed­nej z każ­dego unij­nego kraju.

Koszalińskie Wydawnictwo Kurtiak i Ley jest naj­mniej­szą z firm uczest­ni­czą­cych w tym kon­kur­sie. To będzie zażarty poje­dy­nek. Koszaliński Dawid prze­ciwko euro­pej­skim Goliatom. Slow biz­nes prze­ciw kor­po­ra­cjom. Bez pospo­li­tego rusze­nia trudno będzie poko­nać np. firmę z branży IT Technology, zatrud­nia­jącą 7000 razy wię­cej pra­cow­ni­ków (poten­cjal­nych gło­su­ją­cych inter­nau­tów), niż liczy kosza­liń­ska firma.

Jeżeli zależy Tobie aby Polska zwy­cię­żyła to pro­szę zagło­so­wać na:

http://​www​.busi​nessa​ward​seu​rope​.com/​v​o​t​e​/​d​e​t​a​i​l​/​p​o​l​a​n​d​/​12282

No, i oczy­wi­ście, poproś rodzinę, zna­jo­mych i współ­pra­cow­ni­ków o odda­nie głosu.

Głosowanie w fina­ło­wym  eta­pie trwa tylko do 16 kwiet­nia 2015 r

 Jak gło­so­wać?

1 krok. Wpisz swój adres mailowy w białe okienko, znaj­du­jące się w żółtym pro­sto­ką­cie, który pojawi się na stro­nie do gło­so­wa­nia obok video z Urszulą Kurtiak.

glosowanie

2 krok.  Kliknij w okrą­gły brą­zowy przy­cisk z napi­sem Vote, znaj­du­jący się po pra­wej stro­nie bia­łego okienka z wpi­sa­nym przez Ciebie adre­sem Email. Wówczas Twój adres zosta­nie wysłany do orga­ni­za­to­rów konkursu.

3 krok. Kliknij w link, który przyj­dzie na podany przez Ciebie adres w zwrot­nym mailu od orga­ni­za­to­rów. W ten spo­sób potwier­dzisz swój głos.

4 krok. Kliknij w okienku, że nie jesteś robotem.

glosowanie nie jestem robotem

5 krok. Kliknij w okienku  z napi­sem „Submit Vote”, by zatwier­dzić swój głos. Czasami kom­pu­ter będzie żądał by wpi­sać literki i cyfry z dodat­ko­wego okienka. Należy wpi­sać i zatwierdzić.

Jeżeli masz kilka adre­sów i gło­su­jesz z tego samego kom­pu­tera to za każ­dym razem musisz się wylo­go­wać ze strony kon­kursu jak przed­sta­wiono poniżej.

glosowanie wyloguj sie

Dziękujemy za wspar­cie Urszula Kurtiak i Edward Ley

Książki kosza­liń­skich arty­stów wysta­wia­nie były na świe­cie od Nowego Jorku przez Paryż po Pekin.  Zdobyły wiele zło­tych medali i innych nagród. W stycz­niu b. r. przy­znano wydaw­com pre­sti­żowe Medale Gloria Artis. Książki wydaw­ców zama­wiane były m.in. dla Jana Pawła II, Benedykta XVI i głów wielu państw. Znajdują się w zbio­rach spe­cjal­nych wielu Bibliotek Narodowych i kolek­cjach pry­wat­nych na  świecie.

 

Konkurentami do nagrody są w więk­szo­ści przed­się­bior­stwa z sek­tora IT. Są też firmy świad­czące usługi finan­sowe, tury­styczne, medyczne, trans­por­towe, pro­du­ku­jące żywność, kosme­tyki, far­ma­ceu­tyki itp.

Do kon­kursu nie można było się samemu zgło­sić. Specjalny komi­tet prze­cze­sy­wał przez pół roku naj­cie­kaw­sze firmy w Europie i po wstęp­nej selek­cji zapro­po­no­wał udział ok. 24 tys. firmom

W oce­nie brano pod uwagę nie tylko aspekty finan­sowe ale i etyczne, oko­ło­biz­ne­sowe, rela­cje z oto­cze­niem, pra­cow­ni­kami, klien­tami, inno­wa­cyj­ność i in..

Firmy uczest­ni­czące w kon­kur­sie mają łączne obroty w wyso­ko­ści ponad 1 biliona euro (€ 8,23% PKB UE) i  zatrud­niają ponad 2,7 mln osób

Niech arty­ści zwy­ciążą. Niech mały pokona wielkich.

 

Z jed­nego adresu mailo­wego można oddać jeden głos. Z jed­nej domeny można gło­so­wać tyle razy ile jest adresów.
Więcej infor­ma­cji o kon­kur­sie European Business Awards 2014/15 na»>

 


Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley

Bibliofilska edy­cja „Trylogii” H. Sienkiewicza

Introligatornia arty­styczna przy naszej szkole kształci następne poko­le­nie intro­li­ga­to­rów arty­stów. Przekazujemy w niej eli­tarną wie­dzę zdo­bytą w Szwajcarii i we Francji. Prowadzimy rów­nież Muzeum Sztuki Książki i bada­nia naukowe, któ­rych tema­tem jest intro­li­ga­tor­stwo arty­styczne i książka arty­styczna na świecie.

Urszula Kurtiak i Edward Ley

Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley

Ekskluzywne książki arty­styczne, które wyda­jemy od 1989 r oraz nasze biblio­fil­skie oprawy w skórę zyskały wiel­kie uzna­nie wśród kolek­cjo­ne­rów. Tworzone od pod­staw biblio­teki domowe są wypo­sa­żane przez nas w kom­pletne kolek­cje ksią­żek. Niejedna biblio­teka domowa, gabi­ne­towa i publiczna na świe­cie szczyci się ich posiadaniem.

Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley”

Unikatowa oprawa zbioru poezji „Fletnia chińska”

Unikatowe książki arty­styczne są  coraz czę­ściej trak­to­wane jako ory­gi­nalny pomysł na pre­zent. Dla wielu zna­nych insty­tu­cji i firm wyda­li­śmy w tym celu nawet całe edy­cje kolek­cjo­ner­skie. Powstałe w naszej pra­cowni księgi gości, księgi wpi­sów i księgi pamiąt­kowe uży­wane były pod­czas tak waż­nych wyda­rzeń świa­to­wych jak EXPO w Hanowerze, Sewilli czy w Korei.

Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mów
o naszym wydawnictwie

 

Dlaczego naszymi odbior­cami są bar­dzo znane firmy, urzędy i osoby

Z jakiego powodu ludzie tak bar­dzo kochają nasze książki

Co spra­wia, że współ­pra­cują z nami najlepsi

Kontakt

Adres:
  • Kurtiak i Ley
  • ul. Szczecińska 1
  • 75–120 Koszalin
E-mail:
Tel.:
  • +48 22 100 62 12
  • +48 94 34 74 974
Kom.:
  • +48 500 29 55 88
Fax:
+48 94 34 74 976

Znajdziesz nas na:

© Copyright Kurtiak i Ley 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka pry­wat­no­ści | Regulamin
NIP: 669 040 21 78

Konto ban­kowe: 91 1090 1711 0000 0000 7007 7157