zamknij okno wyszukiwania


Głosowanie w konkursie
European Business Awards
European Business Awards Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2014 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2013 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poligraficznych w Poznaniu za książki artystyczne Złoty Denar dla Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley za książki artystyczne

Głosowanie na naj­lep­szą firmę w Europie


Wydawnictwo Kurtiak i Ley zna­la­zło się w pół­fi­nale kon­kursu publicz­no­ści na naj­lep­szą firmę w Europie, uzy­sku­jąc tytuł National Champion i repre­zen­tuje Polskę w następ­nym eta­pie. Jeżeli zależy Tobie na tym aby pol­ska firma zwy­cię­żyła to zagło­suj na: 

http://​www​.busi​nessa​ward​seu​rope​.com/​v​o​t​e​/​d​e​t​a​i​l​/​p​o​l​a​n​d​/​12282

No, i oczy­wi­ście, poproś rodzinę, zna­jo­mych i współ­pra­cow­ni­ków o odda­nie głosu.

Głosowanie w tym eta­pie trwa tylko do 24 lutego 2015 r

 Jak gło­so­wać?

1 krok. Wpisz swój adres mailowy w białe okienko, znaj­du­jące się w żółtym pro­sto­ką­cie, który pojawi się na stro­nie do gło­so­wa­nia obok video z Urszulą Kurtiak.

2 krok.  Kliknij w okrą­gły brą­zowy przy­cisk z napi­sem Vote, znaj­du­jący się po pra­wej stro­nie bia­łego okienka z wpi­sa­nym przez Ciebie adre­sem Email. Wówczas Twój adres zosta­nie wysłany do orga­ni­za­to­rów konkursu.

3 krok. Kliknij w link, który przyj­dzie na podany przez Ciebie adres w zwrot­nym mailu od orga­ni­za­to­rów. W ten spo­sób potwier­dzisz swój głos.

 

glosowanie
Z jed­nego adresu mailo­wego można oddać jeden głos. Z jed­nej domeny można gło­so­wać tyle razy ile jest adresów.
Więcej infor­ma­cji o kon­kur­sie European Business Awards 2014/15 na»>

 


Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley

Bibliofilska edy­cja „Trylogii” H. Sienkiewicza

Introligatornia arty­styczna przy naszej szkole kształci następne poko­le­nie intro­li­ga­to­rów arty­stów. Przekazujemy w niej eli­tarną wie­dzę zdo­bytą w Szwajcarii i we Francji. Prowadzimy rów­nież Muzeum Sztuki Książki i bada­nia naukowe, któ­rych tema­tem jest intro­li­ga­tor­stwo arty­styczne i książka arty­styczna na świecie.

Urszula Kurtiak i Edward Ley

Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley

Ekskluzywne książki arty­styczne, które wyda­jemy od 1989 r oraz nasze biblio­fil­skie oprawy w skórę zyskały wiel­kie uzna­nie wśród kolek­cjo­ne­rów. Tworzone od pod­staw biblio­teki domowe są wypo­sa­żane przez nas w kom­pletne kolek­cje ksią­żek. Niejedna biblio­teka domowa, gabi­ne­towa i publiczna na świe­cie szczyci się ich posiadaniem.

Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley”

Unikatowa oprawa zbioru poezji „Fletnia chińska”

Unikatowe książki arty­styczne są  coraz czę­ściej trak­to­wane jako ory­gi­nalny pomysł na pre­zent. Dla wielu zna­nych insty­tu­cji i firm wyda­li­śmy w tym celu nawet całe edy­cje kolek­cjo­ner­skie. Powstałe w naszej pra­cowni księgi gości, księgi wpi­sów i księgi pamiąt­kowe uży­wane były pod­czas tak waż­nych wyda­rzeń świa­to­wych jak EXPO w Hanowerze, Sewilli czy w Korei.

Kontakt

Adres:
  • Kurtiak i Ley
  • ul. Szczecińska 1
  • 75–120 Koszalin
E-mail:
Tel.:
  • +48 22 100 62 12
  • +48 94 34 74 974
Kom.:
  • +48 500 29 55 88
Fax:
+48 94 34 74 976

Znajdziesz nas na:

© Copyright Kurtiak i Ley 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka pry­wat­no­ści | Regulamin
NIP: 669 040 21 78

Konto ban­kowe: 91 1090 1711 0000 0000 7007 7157